SESS

Systemau Storio Ynni Clyfa | Smart Energy Storage Solutions

Gweithio gyda busnesau i ysgogi arloesedd a datblygu cynhyrchion, technolegau a phrosesau newydd ar gyfer y farchnad fasnachol.

Astudiaethau achos

Ein Heriau

Mae angen help llaw ar lawer o gwmnïau pan ddaw i dechnolegau sy’n datblygu. Mae SESS wedi’i alinio’n berffaith i gefnogi gweithgarwch Ymchwil a Datblygu yn y maes hwn, gan fod â gwybodaeth drylwyr ym maes storio batri ac ynni.

Fforddiadwyedd i gwmnïau – Bydd y weithred hon a ariennir yn strwythurol yn rhoi cyfle i gwmnïau gymryd rhan mewn gweithgareddau Ymchwil a Datblygu, na fydd yn agos iawn at y farchnad ond un cam cyn hynny. Yn aml iawn nid yw’n fforddiadwy i gwmnïau gymryd rhan mewn gweithgarwch o’r fath oni bai bod yna fantais fasnachol uniongyrchol i’w chyflawni.

Mynediad i wybodaeth academaidd a chyfleusterau o ansawdd uchel. Bydd SESS yn cynnig cyfle unigryw i gwmnïau gael gafael ar wybodaeth academaidd ar y cyd â chyfleusterau ymchwil o ansawdd uchel, nad ydynt ar gael mewn mannau eraill. Mae’r cyfleusterau hyn, sy’n canolbwyntio ar weithgareddau ymchwil ac nid cynhyrchu masnachol yn golygu y bydd gan y cwmnïau gyfle unigryw i offer a phobl â gwybodaeth, nad yw’n hygyrch y tu hwnt i’r amgylchedd ymchwil. Yr angen am gydweithio. Mae arloesedd o fewn cwmnïau yn aml yn cael ei lesteirio gan eu hangen i weithio ar y cyd â chwmnïau arbenigol eraill.

Yn aml, mae’n anodd cyrraedd cwmnïau amgen o fewn meysydd arbenigol, ond mae hefyd yn cynnwys y risgiau posibl o greu gollyngiad gwybodaeth a chreu cystadleuwyr. Efallai na fyddant yn gwybod pwy yw’r cwmnïau perthnasol na sut i fynd atynt. Mae SESS, sy’n rhan o gymuned academaidd, yn hyddysg mewn brocera cydweithio rhwng cwmnïau ar sail yr heriau technegol penodol a nodwyd. Amser ar gael ar gyfer Arloesi. Yn aml, y rhwystr terfynol a’r pwysicaf i gwmnïau yw’r amser i ganiatáu i arloesedd ddigwydd. Mae eu hamser a’u sgiliau staff yn canolbwyntio ar anghenion masnachol uniongyrchol y cwmni ac felly mae dod o hyd i’r amser i ddatblygu’r ymchwil yn rhwystr go iawn.

Gan weithio drwy’r fframwaith SESS, fe’u cefnogir i oresgyn y rhwystr hwn ac i greu amser ar gyfer y cyfleoedd hyn yn y dyfodol. Mynediad at dechnolegau nad ydynt ar gael yn fasnachol. Rhwystr terfynol y mae’r prosiect yn mynd i’r afael ag ef yw’r mynediad at dechnolegau nad ydynt ar gael / yn barod yn fasnachol, sy’n caniatáu i gwmnïau berfformio arloesi ar eu cynhyrchion / prosesau eu hunain. Bydd SESS yn darparu mynediad i’r technolegau sydd eu hangen ar gwmnïau i arloesi a gwella cynhyrchion / prosesau.

Contact SESS