SESS

Systemau Storio Ynni Clyfa | Smart Energy Storage Solutions

Gweithio gyda busnesau i ysgogi arloesedd a datblygu cynhyrchion, technolegau a phrosesau newydd ar gyfer y farchnad fasnachol.

Astudiaethau achos

SESS

Bydd y cynllun Hwb Datrysiadau Storio Ynni Clyfar (SESS), dan arweiniad Prifysgol De Cymru (PDC), yn gweithio gyda busnesau i ysgogi arloesedd a datblygu cynhyrchion, technolegau a phrosesau newydd ar gyfer y farchnad fasnachol.

Ein Proses

Mae SESS yn sicrhau bod gennych brofiad sy’n canolbwyntio ar y cwsmer drwy yrru pob prosiect ymlaen trwy ein proses ymgysylltu llyfn o’r dechrau i’r diwedd.

Ein proses >>

Ein Prosiectau

Mae SESS wedi dechrau ar daith ddarganfod ym maes storio ynni ac yn eich gwahodd i ymuno â ni am daith gydol oes.

Ein prosiectau >>

Ein pobl

Mae gan SESS dîm ymchwil anhygoel sy’n dod â lefelau o brofiad, gwybodaeth a phroffesiynoldeb heb eu hail i’r rhaglen.

Ein pobl >>

Ein Hwb

Gan ganolbwyntio ar Arbenigo Clyfar ac Amcan Penodol ERDF 1.2, nod SESS yw goresgyn llawer o’r rhwystrau sy’n aml yn ei gwneud yn anodd i gwmnïau gymryd rhan mewn gweithgareddau Ymchwil a Datblygu.

Ein Nodau

Mae Hwb Datrysiadau Storio Ynni Clyfar wedi cael cyllid o Raglen Cronfeydd Strwythurol 2014-2020 dan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, ERDF C1 AS2: I gynyddu trosiad llwyddiannus prosesau ymchwil ac arloesi yn gynhyrchion, prosesau a gwasanaethau masnachol newydd a gwell, yn arbennig drwy well trosglwyddo technoleg o SAU.

Ein Heriau

Mae angen help llaw ar lawer o gwmnïau pan ddaw i dechnolegau sy’n datblygu. Mae SESS wedi’i alinio’n berffaith i gefnogi gweithgarwch Ymchwil a Datblygu yn y maes hwn, gan fod â gwybodaeth drylwyr ym maes storio batris ac ynni.

SESS Sefydledig

Sefydlwyd SESS fel menter arloesol ar gyfer ymchwil a datblygu, gan roi mynediad i fentrau academaidd a chyfleusterau ymchwil blaenllaw i fentrau mawr, canolig a bach yn rhanbarth Gorllewin Cymru a’r Cymoedd. Caiff ei arwain gan alw gan gwmnïau, gan ymchwilio a threialu technolegau, cynhyrchion a phrosesau arloesol newydd, yn benodol mewn storio ynni trydanol, gyda photensial masnachol cryf ar ôl gweithrediad. Bydd SESS yn mynd i’r afael â’r angen i yrru gweithgarwch ymchwil ac arloesi o fewn diwydiant yng Nghymru, i wneud y mwyaf o gyfraniad busnesau Cymru i’r economi.

SESS sefydledig >>>
Lleoliad PDC

Bydd yr hwb, sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Peirianneg Moduron a Systemau Pŵer (CAPSE) y Brifysgol yn manteisio ar gryfderau academaidd ac ymchwil presennol yr adran a bydd yr arloesedd dilynol yn cynyddu cyfraniad busnesau Cymru at dwf economaidd yn y dyfodol.

Lleoliad PDC >>>

Cyllid a Grantiau

Mae’r UE yn cefnogi’r fenter storio ynni £3.5 miliwn hon dan arweiniad Prifysgol De Cymru (PDC). Bydd ein hwb yn elwa o £2.3 miliwn o gyllid yr UE i gydweithio â busnesau mewn sectorau megis carbon isel, ynni a’r amgylchedd, gweithgynhyrchu uwch a TGCh.

Cyllid a grantiau

Cysylltu â SESS

Mae SESS yn darparu lle diogel i drafod eich syniadau newydd ac arloesol.  Rydym yn croesawu’r cyfle i’ch helpu i’w gweld yn dod i’r amlwg.  Estynwch allan atom:

Cysylltu â ni